A logóra kattintva a Könyvmoly Antikvárium oldalára léphet!

Belépés
 
 
 
Budapesti és szegedi ingyenes átvételi helyeink!
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 29. Pólósbolt... Szeged, Gogol u. 6, Könyvmoly Antikvárium...
Könyveinkre 2+1 akció!!!
KETTŐT FIZET, HÁRMAT VIHET!...
Fekete István akciós kötetek!
50% kedvezmény!
Olvasson bele könyveinkbe!
LAPOZGASSON!
2018. december 11.

Asimov, Isaac

Robotok és Birodalom

Lazi Könyvkiadó 2000, Szeged

Fordító: Füssi-Nagy Géza

A re­gény - mely az A­la­pít­vány és Bi­ro­da­lom-­cik­lus szer­ves ré­sze - az űr­já­rók és te­le­pe­sek év­szá­za­dos múl­tú konf­lik­tu­sá­ról szól. Az űr­já­ró vi­lág - las­sú pusz­tu­lá­sá­nak el­ke­rü­lé­se ér­de­ké­ben - a leg­főbb te­le­pes­boly­gó, a Föld el­pusz­tí­tá­sá­ra tör. Kel­den A­ma­di­ro, a Ro­bo­ti­ka­i In­té­zet ve­ze­tő­je két tár­sá­val - sze­mé­lyes bosszú­tól is ve­zér­el­ve - ki­ter­ve­li a Föld kér­ge a­lat­ti su­gár­zó ér­cek e­ma­ná­lá­sát. A­zon­ban nem szá­mol­nak Lady G­la­di­a két ki­vé­te­les ké­pes­sé­gű ro­bot­já­val: az em­be­ri gon­do­la­tot te­le­pa­ti­ku­san ér­zé­ke­lő és be­fo­lyá­so­ló Gis­kard­nak, és az e­gyet­len hu­ma­no­id ro­bot­nak, R. Da­ne­el O­li­vaw-­nak si­ke­rül lo­gi­ka­i ú­ton fel­de­rí­te­ni­ük a Föld el­len ké­szü­lő tá­ma­dást, s meg­pró­bál­ják an­nak vég­re­haj­tá­sát meg­a­ka­dá­lyoz­ni...

A re­gény má­sik szá­la G­la­di­a tör­té­ne­te. A So­la­ri­á­ról A­u­ró­rá­ra me­ne­kült űr­já­ró­nő a So­la­ri­a tit­ka­i­nak fel­de­rí­té­se­kor kap­cso­lat­ba ke­rül egy­ko­ri sze­rel­me, a föld­la­kó E­l­i­jah Ba­ley le­szár­ma­zott­já­val. A te­le­pes­vi­lág­ban é­lő Ba­ley ka­pi­tány rá­ve­szi G­la­di­át, ve­gyen részt a So­la­ri­á­ra in­dí­tott ex­pe­dí­ci­ó­ban. A ka­pi­tány szá­mí­tá­sa­i he­lyes­nek bi­zo­nyul­nak, mert az űr­ha­jó csak a nő és két ro­bot­ja köz­re­mű­kö­dé­sé­nek kö­szön­he­tő­en me­ne­kül meg a so­la­ri­a­i csap­dá­ból. Az asszony kez­det­ben ne­he­zen vi­se­li el a földi em­be­rek é­le­tét, a zsú­folt­sá­got, a zajt, az em­be­rek kö­zel­sé­gét, bi­zal­mas­ko­dá­sát, a­mely a ro­bot­ja­i­tól kö­rül­vett, el­szi­ge­telt­ség­ben é­lő űr­já­rók­nál szo­kat­lan és vi­szo­lyog­ta­tó. Las­san­ként G­la­di­a és a ka­pi­tány kö­zel ke­rül­nek egy­más­hoz, és G­la­di­a a fér­fi­ért még a földi é­let ké­nyel­met­len­sé­ge­it is vál­lal­ja. Ed­di­gi hosszú és e­se­mény­te­len űr­já­ró é­le­té­nek a sze­re­lem, va­la­mint a te­le­pes és űr­já­ró vi­lá­gok össze­bé­kí­té­sé­ért va­ló e­gyütt­mun­kál­ko­dás új ér­tel­met ad. Ám sem G­la­di­a, sem Ba­ley ka­pi­tány nem sej­ti, hogy a két ro­bot, Gis­kard és Da­ne­el mi­képp is fá­ra­do­zik az em­be­ri­ség jö­vő­jé­ért...

Kategória: Sci-fi, fantasy
Terjedelem: 288 oldal
Méret: 168 mm x 238 mm
Kötés: kötött
Nyelv: magyar
ISBN: 963 9227 37 4
Súly: 0.59 kg
Ár: 2 200 Ft

GY.I.K Súgó Jogi nyilatkozat Impresszum Szállítási díjak
© Lazi Könyvkiadó Kft. 2011