A logóra kattintva a Könyvmoly Antikvárium oldalára léphet!

Belépés
 
 
 
Budapesti és szegedi ingyenes átvételi helyeink!
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 29. Pólósbolt... Szeged, Gogol u. 6, Könyvmoly Antikvárium...
Könyveinkre 2+1 akció!!!
KETTŐT FIZET, HÁRMAT VIHET!...
Fekete István akciós kötetek!
50% kedvezmény!
Olvasson bele könyveinkbe!
LAPOZGASSON!
2019. February 22.

Molnár Tibor

Terménybábok 4.

Lazi Könyvkiadó 2004, Szeged

Is­mer­te­tő
Na­gyobb ö­röm a gyer­me­kek­nek a já­té­kot el­ké­szí­te­ni, mint ké­szen kap­ni. Ki­vá­ló le­he­tő­ség er­re a ter­mény­báb-­ké­szí­tés, a­mely­ben nagy hang­súlyt kap a ké­zü­gyes­ség. A Ter­mény­bá­bok so­ro­zat 4. kö­te­té­ben sze­rep­lő bá­bok könnyen be­sze­rez­he­tő a­nya­gok­ból - to­jás, csu­hé, ma­dzag, ku­ko­ri­ca­szár, ci­rok - ké­szül­tek, de a szük­sé­ges ter­mé­nyek mel­lett a­zo­kat he­lyet­te­sí­tő a­nya­go­kat is fel­so­ro­lunk. Egy­-egy for­ma, te­vé­keny­ség több báb­nál is sze­re­pel, a fü­zet vé­gén pe­dig té­te­le­sen ki­gyűj­töt­tük e­zek fel­hasz­ná­lá­si le­he­tő­sé­ge­it. Az itt köz­re­a­dott bá­bok csak egy a­dott pil­la­na­tot mu­tat­nak, el­ké­szí­té­sük so­rán is sok új meg­ol­dás buk­kan­hat e­lő. Az a­lap­öt­le­tek tet­szés sze­rint ki­e­gé­szít­he­tő­ek és to­vább­fej­leszt­he­tő­ek, re­mél­jük, min­den­ki ta­lál köz­tük o­lyat, a­mely új bá­bok ké­szí­té­sé­re ösz­tön­zi.

Kategória: Kézműves kiadványok
Terjedelem: 40 oldal
Méret: 168 mm x 238 mm
Kötés: fűzött
Nyelv: magyar
ISBN: 963 9416 89 4
Súly: 0.10 kg
Ár: 450 Ft

GY.I.K Súgó Jogi nyilatkozat Impresszum Szállítási díjak
© Lazi Könyvkiadó Kft. 2011