A logóra kattintva a Könyvmoly Antikvárium oldalára léphet!

Belépés
 
 
 
Budapesti és szegedi ingyenes átvételi helyeink!
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 29. Pólósbolt... Szeged, Gogol u. 6, Könyvmoly Antikvárium...
Könyveinkre 2+1 akció!!!
KETTŐT FIZET, HÁRMAT VIHET!...
Fekete István akciós kötetek!
50% kedvezmény!
Olvasson bele könyveinkbe!
LAPOZGASSON!
2018. augusztus 15.

Bacon, Francis

Új Atlantisz
Novum Organum

Lazi Könyvkiadó 2001, Szeged

Fordító: Sarkady János - Csatlós János

F­ran­cis Ba­con an­gol fi­lo­zó­fus, ál­lam­fér­fi és jog­tu­dós a 16-17. szá­zad for­du­ló­ján élt és al­ko­tott. A ha­za­i köz­tu­dat­ban el­ső­sor­ban esszé­i­vel van je­len. Az Új At­lan­tisz - u­tó­pi­a, mely hű tük­re Ba­con fi­lo­zó­fi­á­já­nak. Az el­be­szé­lő tár­sa­i­val e­gyütt egy is­me­ret­len szi­ge­ten köt ki. E szi­get la­kó­i el­zár­tan él­nek a kül­vi­lág­tól: nem en­ged­nek be sen­kit, ők vi­szont min­den­ről ér­te­sül­nek, a­mi kö­rü­löt­tük tör­té­nik, meg­bí­zot­ta­ik be­jár­ják a vi­lá­got, s min­den tech­ni­ka­i új­don­ság­ról tu­do­mást sze­rez­nek. A szi­get la­kó­i é­le­tü­ket a ter­mé­szet meg­is­me­ré­sé­nek szen­te­lik, s er­köl­cse­ik is fe­let­te áll­nak a kör­nye­ző vi­lág­nak. A szi­get el­zárt­sá­gá­val Ba­con mint­egy a he­lyes meg­is­me­rést a­ka­dá­lyo­zó i­do­lu­mok­tól va­ló men­tes­sé­get il­luszt­rál­ta, más­részt az­t sze­ret­te vol­na i­ga­zol­ni, hogy a ter­mé­szet meg­is­me­ré­se az em­ber - szel­le­mi és er­köl­csi - tö­ké­le­te­se­dé­sé­hez is el­ve­zet.

Ba­con az új­ko­ri fi­lo­zó­fi­a tör­té­ne­té­ben el­ső­ként ve­tet­te fel a mód­szer kér­dé­sét: vizs­gá­ló­dá­sa­it nem a s­pe­ku­lá­ci­ó ve­ze­ti, ha­nem az em­pi­ri­kus el­v. Ter­ve­zett fő­mű­ve csak tö­re­dé­ke­sen ma­radt ránk, ez a szin­tén a kö­tet­ben sze­rep­lő No­vum Or­ga­num.

Ba­con a fi­lo­zó­fi­át ter­mé­szet­tu­do­má­nyos a­la­pok­ra kí­ván­ta he­lyez­ni. Sze­rin­te meg­bíz­ha­tó e­red­mé­nyek­hez csak a té­nyek­re tá­masz­ko­dó ter­mé­szet­ma­gya­rá­zat, te­hát az in­duk­ci­ó ve­zet­het. Ez­t a mód­szert a leg­könnyeb­ben a ter­mé­szet­tu­do­mány va­ló­sít­ja meg, s ez­t a mód­szert kell kö­vet­ni­e a böl­cse­let más á­ga­i­nak is.

Kategória: Reneszánsz kori művek
Terjedelem: 160 oldal
Méret: 102 mm x 182 mm
Kötés: keménytáblás
Nyelv: magyar
ISBN: 963 9227 77 3
Súly: 0.19 kg
Ár: 1 200 Ft

Elfogyott

GY.I.K Súgó Jogi nyilatkozat Impresszum Szállítási díjak
© Lazi Könyvkiadó Kft. 2011