A logóra kattintva a Könyvmoly Antikvárium oldalára léphet!

Belépés
 
 
 
Budapesti és szegedi ingyenes átvételi helyeink!
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 29. Pólósbolt... Szeged, Gogol u. 6, Könyvmoly Antikvárium...
Könyveinkre 2+1 akció!!!
KETTŐT FIZET, HÁRMAT VIHET!...
Fekete István akciós kötetek!
50% kedvezmény!
Olvasson bele könyveinkbe!
LAPOZGASSON!
2018. augusztus 16.

Poe és követői

Rémisztő történetek
Horrible Stories

Lazi Könyvkiadó 2002, Szeged

Szerkesztő: Hunyadi Csaba Zsolt

Az em­be­ri lé­lek e­gyik ő­si e­le­me a bor­zon­gás i­rán­ti vágy, me­lyet a ma em­be­re leg­szí­ve­seb­ben ott­hon, ka­rosszék­ben ül­ve, könyv­vel a ke­zé­ben é­li ki. E­zért van a rej­té­lyes, sej­tel­mes, bi­zarr, hát­bor­zon­ga­tó, kí­sér­te­ti­es, ví­zi­ók­kal te­li tör­té­ne­tek­nek ma is kö­zön­ség­si­ke­re.

Ed­gar Al­lan Po­e, mint annyi min­den­nek az i­ro­da­lom­ban, a bor­zon­ga­tó tör­té­ne­tek­nek is e­gyik mo­dern ko­ri hő­se. Rém­tör­té­ne­te­i sok-­sok ap­ró re­a­lisz­ti­kus rész­let­től vál­nak ta­pint­ha­tó­an va­ló­sze­rű­vé, de úgy, hogy a kí­sér­te­ti­es at­mo­szfé­ra az el­ső mon­dat­tól az u­tol­só­ig meg­ma­rad. Po­e ez­zel mű­fajt te­rem­tett, mely­nek az­tán szám­ta­lan kö­ve­tő­je a­kadt, s az an­gol-a­me­ri­ka­i i­ro­da­lom je­le­se­it is ar­ra ins­pi­rál­ta, hogy min­dig kö­te­les­sé­gük­nek tart­sák meg­fe­le­lő hát­bor­zon­ga­tás­sal el­lát­ni a na­gyér­de­mű kö­zön­sé­get. Az ú­jabb í­rók (S­tep­hen Kin­gig be­zá­ró­lag) Po­e-ig nyúl­nak vissza, né­ha még ih­le­tért is, de szak­ma­i fo­gá­so­kért min­den­kép­pen.

Kö­te­tünk 11 el­be­szé­lé­se a Po­e-­tól Dic­ken­sen, S­te­ven­so­non és Co­nan Doy­le-on át Lo­vec­raf­tig és S­tep­hen Kin­gig í­ve­lő, i­gé­nye­sen bor­zon­ga­tó i­ro­dal­mi vo­nu­la­tot mu­tat­ja be az e­rős i­deg­ze­tű ol­va­só­nak. Az í­rá­sok a szer­zők szü­le­té­si é­ve sze­rin­ti sor­rend­ben so­ra­koz­nak, így a mű­faj í­rat­lan sza­bá­lya­i­nak a s­tí­lus­ban, meg­for­má­lás­ban va­ló vál­to­zá­sa is kö­vet­he­tő. A gyűj­te­mény két­nyel­vű, e­zért re­mél­he­tő­leg a nyelv­ta­nu­lók szá­má­ra is hasz­nos ol­vas­mány lesz.

Tar­ta­lom:

E. A. Po­e: Ör­dög­csap­da, ör­dög­bal­ta (T­he Pit and t­he Pen­du­lum) (­Szent­kuthy Mik­lós for­dí­tá­sa)

Char­les Dic­kens: A pá­lya­őr (T­he Sig­nal­man) (­Ká­szo­nyi Á­go­ta for­dí­tá­sa)

Amb­ro­se Bi­er­ce: Mo­xon ,,em­be­ré­re" a­kad (­Mo­xon's Mas­ter) ( Mol­nár Mik­lós for­dí­tá­sa)

Hen­ry Ja­mes: Egy­né­mely ré­gi ru­hák ro­mán­ca (T­he Ro­man­ce of Cer­ta­in Old C­lot­hes) (­Füs­si-­Nagy Gé­za for­dí­tá­sa)

B­ram S­to­ker: D­ra­ku­la ven­dé­ge (D­ra­cu­la's Gu­est) (­Sel­me­czi Kál­mán for­dí­tá­sa)

Ro­bert Lo­u­is S­te­ven­son: A hul­la­rab­ló (T­he Body S­nat­cher) (­Ga­bay Lász­ló for­dí­tá­sa)

Sir Art­hur Co­nan Doy­le: Fel­sü­lés Los A­mi­gos­ban (T­he Los A­mi­gos Fi­as­co) (­Bi­ha­ri György for­dí­tá­sa)

Sa­ki­I (H. H. Mun­ro): A nyi­tott ab­lak (T­he O­pen Win­dow) (­Bá­lint La­jos for­dí­tá­sa)

Jack Lon­don: A for­mák ö­rök­ké­va­ló­sá­ga (T­he E­ter­nity of Forms) (­Ter­sánsz­ky Jó­zsi Je­nő for­dí­tá­sa)

Ho­ward P­hil­lips Lo­vec­raft: A k­rip­tá­ban (In t­he Va­ult) (­Bi­ha­ri György for­dí­tá­sa)

S­tep­hen King: A Ka­szás kép­má­sa (T­he Re­a­per's I­ma­ge) (­Né­meth At­ti­la for­dí­tá­sa)

Kategória: Kétnyelvű irodalom
Terjedelem: 296 oldal
Méret: 122 mm x 197 mm
Kötés: keménytáblás
Nyelv: magyar,
ISBN: 963 9416 11 8
Súly: 0.37 kg
Ár: 1 790 Ft

Elfogyott

GY.I.K Súgó Jogi nyilatkozat Impresszum Szállítási díjak
© Lazi Könyvkiadó Kft. 2011